Novinky
Jarné výhodné ceny - pripravte sa na sezónu 2024

Zaistite si skladové priestory na rok 2024 za výnimočnú cenu s dopravou zadarmo pre vybrané haly. Aktuálne ponúkame najvýhodnejšie ceny na celý sortiment plachtových hál.    Súčasťou je garancia najlepšej ceny v SR:   Našli...

viac
Naše prístrešky pri stavbe letiska v Senegale

Dodali sme prístrešky na lodné kontajnery firme KOMA, ktorá ich využila pri stavbe letiska v St. Louis v africkom Senegale.                   

viac
Natočili sme dronom ďalšie videá hál 15x45 m a 12x79 m. Môžete sledovať!

Ukážka haly o rozmere 15x45 m, ktorá je montovaná na betónových legoblokoch.     Predstavenie najdlhšej haly, ktorú sme doteraz montovali (12x79 m).     Ďalšie videá nájdete v našej galérii realizácií

viac

Obchodné podmienky a GDPR

Úvod O nákupeObchodné podmienky a GDPR

1 Všeobecne – rozsah platnosti

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzatvárané medzi Predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania obchodu https://www.halyskladom.sk.

1.2. Predávajúcim je spoločnost HAGRO ORAVA s.r.o., Párnica 297, 026 01 Párnica, IČO: 53817362, vedené Okresným súdom Žilina, vložka 77362/L (ďalej len „Predávajúci“). Kontaktné údaje:
- tel. +421 904 834 021
- e-mail: info@halyskladom.sk

1.3. Prevádzkovateľom webového rozhrania obchodu je spoločnosť BZ-rent, s.r.o., so sídlom Jetřichovec č.p. 39, 395 01 Pacov, Česká republika, IČO: 04148142, vedené Krajským súdom v Českých Budějoviciach oddiel C, vložka 23839 (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ je zodpovedný za zriadenie a prevádzku webového rozhrania obchodu a nezúčastňuje sa uzatvárania kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: tel. +420602664008, e-mail: info@halyskladem.cz.

1.2 Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

1.3 Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim alebo s ním inak rokuje.

1.4 Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Na účely ochrany spotrebiteľa a na účely § 1963 sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP

1.6 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 5. 2023.

1.7 Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

2 Predmet VOP

2.1 Predmetom týchto VOP je predaj plachtových hál (či prístreškov) a súvisiacich výrobkov (ďalej len „Tovar“).

2.2 Tovar môže byť dodávaný ako výrobok plniacu funkciu stavby a za určitých podmienok vyžaduje stavebné povolenie podľa Stavebného zákona.

2.3 Zostava haly obsahuje plachtu PE alebo PVC podľa zvolenej gramáže, oceľovou konštrukciou s antikoróznou povrchovou úpravou, spojovací a napínací materiál, roxorové kotvy do nespevnenej plochy.

2.4 Plachty sú dodávané v rôznych gramážach, gramáž plachty môže mať odchýlku cca +-10 %.

2.5 Súčasťou dodávky plachtovej haly je návod v slovenskom alebo českom jazyku.

2.6 Tieto VOP sa vzťahujú na predaj Tovaru a jeho doručenie v rámci územia Slovenskej republiky.

3 Uzavretie Kúpnej zmluvy, objednávacie a platobné podmienky

3.1 Všetka prezentácia tovaru na internetovej adrese http://halyskladom.sk je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3.2 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.3 Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu.

3.4 Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
- objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)
- spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
- Fakturačné a doručovacie údaje Kupujúceho

3.5 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.6 Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje ceny, ktoré sú uvedené v objednávkovom formulári.

3.7 Webové rozhranie obchodu (https://www.halyskladom.sk) obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Poplatky za vrátenie tovaru Kupujúcim-spotrebiteľom sú upresnené ďalej v bode 5. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.8 Kupujúci-podnikateľ môže objednávku zrušiť, resp. stornovať, bez uvedenia dôvodu do 5 pracovných dní od akceptácie objednávky (maximálne však do doby vyexpedovania objednávky) bez akýchkoľvek sankcií. Zrušenie objednávky je možné vykonať iba zaslaním správy na adresu elektronickej pošty Predávajúceho a súčasným telefonickým oznámením na telefónnom čísle Predávajúceho.

3.9 Pokiaľ bude objednávka zrušená zo strany Predávajúceho, bude Kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailom, prípadne telefonicky, na základe zaslaných informácií, ktoré uviedol vo svojej objednávke. V tomto prípade bude nasledovať dohoda medzi zmluvnými stranami ohľadom ďalšieho postupu (náhrada objednaného tovaru, zrušenie objednávky a pod.).

3.10 Dodaný tovar sa stáva vlastníctvom Kupujúceho okamihom jeho prevzatia a uhradením 100% Kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza spolu s prechodom vlastníckeho práva (poškodenie, strata, náhodná skaza).

3.11 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu, zálohu, alebo doplatok kúpnej ceny prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre v jej splatnosti. V prípade úhrady pri prevzatí sa kúpna cena, alebo jej doplatok, hradí v hotovosti pri prevzatí tovaru.

3.12 Pokiaľ je objednaný tovar skladom, kupujúci vopred, prípadne pri prevzatí tovaru uhradí celú kúpnu cenu.

3.13 Pokiaľ nie je objednaný tovar skladom, kupujúcemu je oznámená predpokladaná doba dodania a vystavená zálohová faktúra.

3.14 Za zaplatenie kúpnej ceny, zálohy či doplatku sa považuje pripísanie čiastky na účet v prospech predávajúceho uvedeného na faktúre.

3.15 V prípade, že kupujúci uhradí zálohu na kúpnu cenu a následne neuhradí doplatok kúpnej ceny, zaväzuje sa predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške uhradenej zálohy.

3.16 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.17 Pre získanie nižšej ceny v rámci ponuky Garancia najlepšej ceny v SR (ďalej len Garancia ceny) platia nasledujúce podmienky:
- Kupujúci je povinný doložiť konkurenčnú ponuku vrátane ceny tovaru, ceny dopravy a skladového stavu tovaru, napríklad prostredníctvom URL adresy tovaru.
- Konkurenčná ponuka sa musí týkať rovnakého tovaru rovnakej farby, veľkosti, konštrukcie a parametrov. Tovar musí byť ihneď skladom v SR a pripravený na odber.
- Konkurenčná ponuka musí byť verejne dostupná a overiteľná, to oi znamená, že rovnakú ponuku môže získať opakovane aj akýkoľvek iný záujemca. Garancia ceny sa nevzťahuje oi na individuálne ponuky špecifické len pre jedného zákazníka.
- Cena dopravy sa vždy započítava do ceny tovaru.
- Posúdenie splnenia pravidiel Garancia ceny je vždy výhradne na predávajúcim a zníženie ceny sa nemožno dožadovať.
- V prípade splnenia všetkých pravidiel ponuky je cena tovaru pre kupujúceho znížená o 3% oproti konkurenčnej ponuke. Garanciu ceny je možné využiť zároveň s dopravou zadarmo pre vybrané haly v SR.


4 Dodacie podmienky

4.1 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.2 V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.3 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri prevzatí a prípadné vady ihneď oznámiť Predávajúcemu. Prípadné vady tovaru bude Kupujúci reklamovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a podmienkami reklamácie uvedených v týchto VOP.

4.4 K zakúpenému tovaru je vždy priložený daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako dodací a záručný list. Daňový doklad je tiež zaslaný prostredníctvom e-mailu, ktorý Kupujúci uviedol pri objednaní haly.

4.5 Tovar označený ako „Skladom“ alebo „Skladom, 24 hodín“ je pripravený na expedíciu do 24 hodín od objednania. Spomínané označenia vystihujú typický stav skladových zásob vychádzajúci z dlhodobo prevažujúceho stavu. Termín doručenia Tovaru je upresnený po dohovore medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim-spotrebiteľom

5.1 Spotrebiteľ berie na vedomie, že okrem iného nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2 Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://www.halyskladom.sk/informacie/vzor-odstúpení/. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@halyskladom.sk.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť spotrebiteľom predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Náklady na vrátenie nadrozmerného Tovaru, ako sú haly a prístrešky, zodpovedajú nákladom na individuálnu nákladnú dopravu a spravidla sa pohybujú od 1 do 2 € / km bez DPH.

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od spotrebiteľa prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už pri vrátení tovaru spotrebiteľom či iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú mu tým ďalšie náklady. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ Tovar vráti alebo preukáže, že Tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniknutej na Tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

5.6 V prípadoch, keď má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru spotrebiteľom. V takom prípade vráti predávajúci spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený spotrebiteľom.

6 Záruka a reklamácia

6.1 Ak nie je uvedené inak, poskytuje Predávajúci záruku za akosť tovaru v dĺžke trvania 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Predávajúci poskytuje záruku za to, že dodaný tovar si uchová úžitkové vlastnosti popísané v dokumentácii za predpokladu dodržania podmienok stanovených výrobcom a Predávajúcim.

6.3 Predávajúci zodpovedá za vady v množstve, akosti a prevedení, ktorá má hala v rozloženom stave v okamihu prechodu rizika škody na Kupujúceho, tj do dátumu jej prevzatia Kupujúcim.

6.4 U prípadných skrytých vád dodaných dielov a doplnkov je Kupujúci povinný tieto vady reklamovať bez zbytočného odkladu bezprostredne po ich zistení, najneskôr do 10 dní od okamihu prevzatia.

6.5 Kupujúci je povinný skontrolovať si všetky dodané komponenty a začať reklamačné konanie pri zjavných vadách najneskôr do 4 pracovných dní od dátumu zistenia vady.

6.6 V prípade vykonania montáže Kupujúcim alebo treťou osobou, nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené pri vykonávaní tejto montáže.

6.7 Predávajúci nezodpovedá za vady haly, ktoré vzniknú v dôsledku činnosti Kupujúceho či iných udalostí, najmä:
- v dôsledku nedodržania pokynov predávajúceho či výrobcu o používaní a údržbe tovaru
- dôsledkom nedodržania prevádzkových, bezpečnostných alebo hygienických predpisov
- vykonaním svojvoľných zásahov a zmeny tovaru alebo jeho násilným poškodením
- vplyvom požiaru okolia alebo inej živelnej katastrofy či iných vonkajších vplyvov (silné poryvy vetra).
V hale (prístreškov) je zakázané skladovať agresívne chemikálie, či vysoko horľavé materiály ako pohonné hmoty, technické plyny a pod. Ďalej nie je vhodná na skladovanie výbušnín, streliva a pyrotechnického materiálu.

6.8 Predávajúci má k dispozícii reklamačnú lehotu na vybavenie v dĺžke trvania 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.9 Reklamácia na tovar musí byť iba písomná, a to na e-mailovú adresu: info@halyskladom.sk a musí mať tieto náležitosti:
- meno a priezvisko zákazníka alebo meno obchodnej firmy podnikateľa
- presné miesto dodania vrátane PSČ
- presné kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail adresa)
- číslo objednávky
- popis chyby
- priložená fotodokumentácia.

6.10 Reklamácia bude zaregistrovaná ku dňu prijatia e-mailovej správy avizovanej telefonickým hovorom či písomnej korešpondencie doručenej na adresu Predávajúceho.

6.11 Reklamácia bude zamietnutá, pokiaľ dôjde k poškodeniu haly z dôvodov živelných pohrôm, úmyselného poškodenia, alebo poškodenia haly nesprávnou manipuláciou Kupujúcim či treťou osobou.

6.12 Tovar doručujeme poistiť proti živelným pohromám, krádeži, poškodeniu a pod.

 

7 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.2 Vybavovanie sťažností kupujúcich-spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@halyskladom.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti spotrebiteľa zašle Predávajúci na elektronickú adresu spotrebiteľa.

7.3 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

7.4 Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

7.5 Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

8 Podmienky údržby haly, ukotvenie, napínanie plachty

8.1 Pred montážou haly je nutné už mať pripravenú plochu na ukotvenie plachtovej haly:
- Maximálna odchýlka kotevnej plochy je možná do 2 % v sklone roviny.
- Kotvenie do asfaltu je možné iba za predpokladu, že sila asfaltovej plochy je min. 17 cm.
- Kotvenie do betónu je možné iba za predpokladu, že sila betónovej plochy je min. 18 cm.
- Kotvenie do zeme je možné iba za predpokladu, že pôdny profil tvorí homogénna zemina. Kotvenie priamo do piesočnatých alebo iných nehomogénnych pôdnych profilov neodporúčame, je však možné pri vybudovaní betónových pätiek. Kotvenie pomocou roxorových kotiev je na vlastnú zodpovednosť kupujúceho a predávajúci na toto kotvenie neposkytuje žiadnu záruku.

8.2 Použitie chemických alebo oceľových kotiev, je možné iba v súlade a odporúčaniami výrobcu týchto kotiev.

8.3 Plachtu je nutné pravidelne napínať, odporúča sa 2x ročne, vždy pred začiatkom zimy a na jar.

8.4 Halu je nutné vždy udržiavať v napnutom stave.

8.5 Plachta sa napína pomocou napínacích ráčik inštalovaných v kotviacich pätkách a utiahnutím napínacích lán.

8.6 Pri nánose snehu je nutné odstraňovať zo strechy haly sneh. Je nutné odstraňovať aj sneh z bočnice haly.

8.7 Nenechávajte otvorené a nezaistené vráta pri vysokom vetre. Pri sile vetra väčšej ako 90km/h odporúčame hlavnú plachtu dočasne demontovať.

8.8 Pravidelne kontrolujte, najmä po dažďoch, v období zhoršených poveternostných podmienok, po zime a pod. stav ukotvenia haly do zeme a stav roxorových kotiev. Uvoľnenú kotvy je nutné nahradiť dlhšími prípadne zatĺcť do zeme iným smerom.

8.9 U hál ukotvených do pevnej plochy asfalt betón je nutné kontrolovať stav okolo chemickej alebo mechanickej kotvy, v prípade drobných prasklín môže dôjsť k uvoľneniu kotvy, ktorá môže zapríčiniť škody na hale.

8.10 Pozinkovaná oceľová konštrukcia haly má za optimálnych podmienok životnosť až 25 rokov. Pri zvýšenej vlhkosti sa životnosť konštrukcie úmerne skracuje. Preto je nutné vnútorné priestory udržovať v suchom stave.

8.11 Halu pravidelne odvetrávajte. Najmä pri kotvení haly do zeme hrozí zrážanie vody na hlavnej plachte a pozinkovej konštrukcii haly, odporúčame zaistiť odvodnenie základovej plochy haly. Údržba plachty:
- Nadmerná vlhkosť vo vnútri haly môže zapríčiniť výskyt plesní.
- Halu pravidelne vetrajte.
- Plachtu je možné ošetriť štandardnými protiplesňovými prostriedkami.
- Nečistoty omývajte bežnými saponátmi.
- Na čistenie plachty sa neodporúča používať čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel.
- Pri drobnom mechanickom poškodení plachty (praskliny, trhliny a rezy) odporúčame zaistiť tieto poškodenia vysokopevnostnou páskou alebo privarením záplaty z rovnakého materiálu.

8.12 Na akomkoľvek nezateplenom plášti, kde dôjde na styčnej ploche medzi vonkajšou a vnútornou stenou k veľkému rozdielu teplôt, vznikne tzv. rosný bod. To je miesto, kde dôjde k vyzrážaniu presýtenej vzdušnej vlhkosti vplyvom ochladenia.

8.13 Je nutné halu odvetrávať. Vetranie je možné vykonať otvorením brány. Ďalším riešením je osadiť halu odvetrávacím systémom alebo odvlhčovačmi.

9 Podmienky ochrany osobných údajov

9.1 Základné ustanovenia
9.1.1 Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Predávajúci (ďalej len „správca“).
9.1.2 Kontaktné údaje správcu sú
adresa: BZ-rent s.r.o., Jetřichovec č.p. 39, 395 01 Pacov, Česká republika,
email: info@halyskladem.cz,
telefón: +420 602 143 006.
9.1.3 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

9.2 Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
9.2.1 Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytol Kupujúci alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia objednávky Kupujúceho.
9.2.2 Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho a údaje nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy.

9.3 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
9.3.1 Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Kupujúcim a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
• Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť.

9.4 Čas uchovávania údajov
• Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a správcom a uplatňovanie nárokov z tejto Kúpnej zmluvy (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
9.4.1 Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

9.5 Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)
• Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy.
• Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:
- Predávajúci (spoločnosť HAGRO ORAVA s.r.o.)
- Poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov a analytických nástrojov

9.6 Vaše práva
9.6.1 Za podmienok stanovených v GDPR máte
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
• právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
9.6.2 Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

9.7 Podmienky zabezpečenia osobných údajov
9.7.1 Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
9.7.2 Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
9.7.3 Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

9.8 Záverečné ustanovenia
9.8.1 Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
9.8.2 Správca je oprávnený podmienky ochrany osobných údajov zmeniť. Novú verziu zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú správcovi poskytol.

Copyright 2020 - 2024 © halyskladom.sk

Technická podpora, poradenstvo a objednávky:

Tel.+421 904 834 021 E-mail